POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu internetowego www.techcoderfid.com

 

 

 

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z serwisu www.techcoderfid.comUżytkownik zapoznał się z niniejszym dokumentem dotyczącym Polityki Prywatności.

 

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.techcoderfid.com.Korzystanie z Serwisujest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na przestrzeganie poniższychwarunków.Administrator danych, w zakresie ochrony danych osobowych podejmuje działania dążące do zagwarantowaniaUżytkownikompoczucia bezpieczeństwa ich danych na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

SŁOWNIK POJĘĆ:

 

SERWIS - Serwis www dostępny pod adresem www.techcoderfid.com,zwany dalej Serwisem, umożliwiający wszystkim Użytkownikom przeglądanie i korzystanie z jego funkcjonalności bez konieczności zakładania w nim konta

 

DANE OSOBOWE - dane Użytkownika Serwisu, które według art. 4 pkt 1 RODO mogą być uznane za informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

UŻYTKOWNIK - to Użytkownik uprawniony do korzystania z Serwisu.

 

ADMINISTRATOR DANYCH - zwany dalej Administratorem, to podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie, zmienianie i usuwanie danych osobowych Użytkowników.

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

 

 

I. Postanowienia Ogólne

 

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: Polityka Prywatności), która określa informacje dotyczące celu i zasad zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników Serwisu w zakresie usług świadczonych poprzez Serwis oraz sposobu ich przetwarzania.

 

 

II. Administrator

 

Administratorem jest LeszekOgłozaoraz Sławomir Zdziechowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j.” wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005619 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 726-000-22-12, REGON 470513221. Adres prowadzenia działalności: ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Numer telefonu: (+ 48) 42 712 17 95, adres email: techmark@techmark.com.pl.

 

 

III. Usługi świadczone przez Serwis

 

Serwis umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych Usług Serwisu, do których należą:

 • przeglądanie wszystkich stron, bez konieczności zakładania konta w Serwisie
 • wysyłanie Zapytań za pomocą Formularza kontaktowego
 • planowanie rozmowy telefonicznej z pracownikami określonych działów (w ramach tzw. Planera rozmów)
 • zapisanie się na Newsletter.

 

 

IV. Dane osobowe

 

Serwisnie wymaga od Użytkownikówwprowadzania przez nich żadnych danych osobowych, z wyjątkiem tych, o które na potrzeby korzystania przez nich z określonej Usługi Serwisu są proszeni. Podanie przez Użytkownika określonych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić wykonanie Usługi przez Serwis. Przed zapisaniem do bazy danych Serwisu danych osobowych Użytkownika, jest oninformowany, iż jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Warunkiem zapisania danych Użytkownika w bazie danych Serwisu celem wykonania danej Usługi, o którą wnioskuje, jest wyrażenie przez Użytkownika dobrowolnej zgodyna przetwarzanie jego danych zgodnie z niniejsza Polityką Prywatności. Wyrażenie zgody przez Użytkownika odbywa się poprzez odhaczenie pola (tzw. checkboxa), przy którym znajduje się treść zgody, przed wysłaniem przez niego danego formularza z jego danymiosobowymi.

 

 

V. Korzystanie z Usług Serwisuwymagających podania przez Użytkownikajego danych osobowych

 

Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do wpisywania prawdziwych danych, w tym swoich danych osobowych, bądź danych osobowych innej osoby, o ile został przez nią do tego upoważniony

 

Do skorzystania z Usługi:

 • wysyłania Zapytań do Serwisu za pomocą Formularza kontaktowego, wymagane jest podanie przez Użytkownika jego imienia i/ lub adresu email i/ lub numeru telefonu
 • planerarozmów tj. zamówienia rozmowy telefonicznej z pracownikami określonych działów, wymagane jest podanie przez Użytkownika jego imienia, nazwiska, adresu email i numeru telefonu
 • zapisania się na Newsletter, wymagane jest podanie przez Użytkownika jego adresu email.

 

 

VI. Rodzaje i cel wykorzystania danych

 

Za pomocą Serwisu pobierane, gromadzone i przetwarzane są przez Administratoraponiższe informacje:

 • o wysłanych za pomocą Formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomościach zawierających dane osobowe Użytkowników
 • o wysłanych za pomocą Planera rozmów z konsultantem Serwisu prośbach o kontakt, zawierających dane osobowe Użytkowników
 • o adresach mailowych zapisanych do Usługi Newsletter

Powyższe dane przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania przez Serwis Usług, dla których były pobierane.

 

 

VII. Okres przechowywania danychosobowych

 

Zgromadzone w Systemie dane osobowe o Użytkowniku będą przez Administratora przetwarzane:

 • do czasu złożenia pisemnego oświadczenia przez Użytkownika z żądaniem ich usunięcia z Systemu
 • przez okres 10 lat-w przypadku braku złożenia przez Użytkownika w tym czasie innych dyspozycji

 

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 

Gromadzone przez Administratora dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane innym podmiotom, organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

 

 

IX. Prawa Użytkownika w zakresie danych osobowych

 

Administrator zapewnia Użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację ich uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. prawa do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli sąone niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać realizacji swoich praw, pisemnie informując o swoim żądaniu Administratora np. wysyłając wiadomość email na adres: techmark@techmark.com.pl.

 

Użytkownik Aplikacji w zakresie procesu gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych posiada również uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

X. Zmiany Polityki Prywatności

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

 

 

XI. Dodatkowe informacje

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Administrator prosi o kontakt na adres e-mail: techmark@techmark.com.pl