serwisu internetowego techcoderfid.com

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z serwisu www.techcoderfid.com Użytkownik zapoznał się z niniejszym dokumentem dotyczącym Polityki Prywatności.

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego dostępnego pod adresem techcoderfid.com. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na przestrzeganie poniższych warunków. Administrator danych, w zakresie ochrony danych osobowych podejmuje działania dążące
do zagwarantowania Użytkownikom poczucia bezpieczeństwa ich danych na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

SŁOWNIK POJĘĆ:

SERWIS – Serwis www dostępny pod adresem www.techmark.com.pl, zwany dalej Serwisem, umożliwiający wszystkim Użytkownikom przeglądanie i korzystanie z jego funkcjonalności bez konieczności zakładania w nim konta.

DANE OSOBOWE – dane Użytkownika Serwisu, które według art. 4 pkt 1 RODO mogą być uznane za informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

UŻYTKOWNIK – to Użytkownik uprawniony do korzystania z Serwisu.

ADMINISTRATOR DANYCH – zwany dalej Administratorem, to podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie, zmienianie i usuwanie danych osobowych Użytkowników.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: Polityka Prywatności), która określa informacje dotyczące celu i zasad zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników Serwisu w zakresie usług świadczonych poprzez Serwis oraz sposobu ich przetwarzania.

 

II. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Techmark sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001077327, NIP 726-000-22-12, REGON 470513221, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Numer telefonu: (+ 48) 42 712 17 95, adres email: techmark@techmark.com.pl.

 

III. Usługi świadczone przez Serwis

Serwis umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych Usług Serwisu, do których należą:

 

IV. Dane osobowe

Serwis nie wymaga od Użytkowników wprowadzania przez nich żadnych danych osobowych, z wyjątkiem tych, o które na potrzeby korzystania przez nich z określonej Usługi Serwisu są proszeni. Podanie przez Użytkownika określonych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić wykonanie Usługi przez Serwis. Przed zapisaniem do bazy danych Serwisu danych osobowych Użytkownika, jest on informowany, iż jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Warunkiem zapisania danych Użytkownika w bazie danych Serwisu celem wykonania danej Usługi, o którą wnioskuje, jest wyrażenie przez Użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych zgodnie z niniejsza Polityką Prywatności. Wyrażenie zgody przez Użytkownika odbywa się poprzez odhaczenie pola (tzw. checkboxa), przy którym znajduje się treść zgody, przed wysłaniem przez niego danego formularza z jego danymi osobowymi.

V. Korzystanie z Usług Serwisu wymagających podania przez Użytkownika jego danych osobowych

Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do wpisywania prawdziwych danych, w tym swoich danych osobowych, bądź danych osobowych innej osoby, o ile został przez nią do tego upoważniony. Do skorzystania z Usługi:

 

VI. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Za pomocą Serwisu pobierane, gromadzone i przetwarzane są przez Administratora poniższe informacje:

Powyższe dane przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania przez Serwis Usług, dla których były pobierane.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Zgromadzone w Systemie dane osobowe o Użytkowniku będą przez Administratora przetwarzane:

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

Gromadzone przez Administratora dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom z którymi Administrator ma podpisane stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych a które wspierają prowadzenie jego działalności (np. firmy obsługujące infrastrukturę informatyczną).

 

IX. Prawa Użytkownika w zakresie danych osobowych

Administrator zapewnia Użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację ich uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. prawa do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać realizacji swoich praw, pisemnie informując o swoim żądaniu Administratora np. wysyłając wiadomość email na adres: techmark@techmark.com.pl.

Użytkownik Aplikacji w zakresie procesu gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych posiada również uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

XI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Administrator prosi o kontakt na adres e-mail: techmark@techmark.com.pl