Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego przekazując Pani/ Panu poniższe dane:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”). W związku z tym informujemy iż:

Administrator:

Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Techmark sp. z o.o. (dalej: Techmark) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001077327, NIP 726-000-22-12, REGON 470513221, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki;

Z Administratorem można skontaktować się:

Przetwarzanie danych w związku z rekrutacją:

1. dane osobowe Pana(-i) przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Techmark,
2. podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks  pracy oraz Pana(-i) zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pana(-i) zgodą na przetwarzanie,
4. odbiorcą Pana(-i) danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne uprawnione na mocy prawa oraz podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne,
5. pana(-i) dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania rekrutacyjnego oraz do odwołania przez Pana(-ią) zgody na przetwarzanie danych na potrzeby kolejnych rekrutacji,
6. posiada Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem czynności dokonanych przed wycofaniem zgody,
7. ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pan(-i), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana(-i) narusza przepisy RODO,
8. podanie przez Pana(-ą) danych osobowych jest dobrowolne; ich nieprzekazywanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Przetwarzanie danych w związku z zatrudnieniem:

1. dane osobowe Pana(-i) przetwarzane będą w celu związanym z:

2. Pana(-i) dane osobowe mogą być przekazywane bankom (celem wypłaty wynagrodzeń), organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków), podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia pracowników, usługi pocztowe, obsługującym systemu teleinformatyczne Administratora, usługi doradcze,

3. dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych Pracownika dotyczących zatrudnienia, w terminach określonych przepisami prawa podatkowego, pracy, rachunkowego, o ubezpieczeniach społecznych i PPK oraz innych regulujących zatrudnienie. W przypadku udzielonej zgody, do czasu jej wycofania, co nie wpływa na okres przed jej cofnięciem,

4. posiada Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

5. ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pan(-i), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana(-i) narusza przepisy RODO;

6. podanie przez Pana(-ią) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bowiem w przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe nawiązanie stosunku pracy.

Przetwarzanie danych w związku z monitoringiem wizyjnym:

1. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie monitorowanym. 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – (prawnie uzasadniony interes administratora, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez okres 2 tygodni.
4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do nagrań, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych przy ul. Stawki 2 w Warszawie, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
6. Odbiorcami zapisu z monitoringu mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisu prawa oraz osoby upoważnione przez Administratora.

Przetwarzanie danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem:

1. dane osobowe  przetwarzane będą w celu związanym z:

2. Pana(-i) dane osobowe mogą być przekazywane bankom, organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, podmiotom wykonującym usługi pocztowe, obsługującym system teleinformatyczny Administratora, usługi  ochrony,

3. dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych dotyczących wykonania umowy oraz m. in. w terminach określonych przepisami prawa podatkowego i rachunkowego. W przypadku udzielonej zgody, do czasu jej wycofania, co nie wpływa na okres przed jej cofnięciem,

4. przysługuje Panu(-i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

5. przysługuje Panu(-i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO;

6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i realizacją umowy;

7. podanie przez Pana(-ią) danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazywanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o współpracę lub prowadzenia korespondencji.

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisów społecznościowych  – Facebook (Meta Inc.), Instagram (Meta Inc.), Twitter oraz LinkedIn:

Administrator przetwarza dane osób, które w mediach społecznościowych Administratora:

Administrator, jako założyciel stron/kanałów w wymienionych serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, jest współadministratorem danych osobowych wraz z:

Każdy z w/w współadministratorów decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Techmark ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystają z produktów i usług wymienionych serwisów Facebook, Instagram, Twitter oraz LinkedIn Administratora:
a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki i nawiązywania relacji biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  – „prawnie uzasadniony interes”,

b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem komunikatora lub innych usług oferowanych przez wymienione serwisy społecznościowe (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

c) w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) i przygotowywania trafniejszych treści oraz udoskonalania usług – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  – „prawnie uzasadniony interes”.

2. Administrator ma prawo do przetwarzania:

Facebook

Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem:  https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook i Instagram innych produktów i funkcji oferowanych przez Meta Inc. znajdą się w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/center/?entry_point=privacy_shortcuts_redirect

Instagram

Zasady dotyczące serwisu Instagram dostępne są pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=faq_content

Twitter

Zasady dotyczące serwisu Twitter dostępne są pod adresem: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Twitter, znajdą się na stronie: https://gdpr.twitter.com/

LinkedIn

Zasady przetwarzania danych osobowych przez serwis https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?

3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika na portalu społecznościowym),

b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika na portalu społecznościowym). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,

c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem komunikatora lub innych usług portali społecznościowych.

Dane osobowe gromadzone przez:

4. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik portalu społecznościowego, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych.

5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług portali społecznościowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Facebook, Twitter, Instagram, LinedIn mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy:

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Panu(-i) prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania [art. 15, art. 16 RODO], usunięcia danych [art. 17 RODO], ograniczenia przetwarzania [art. 18 RODO], wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania [art. 21 RODO], przenoszenia danych [art. 20 RODO], a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora  z naruszeniem przepisów prawa.

Prawa przysługujące w związku z korzystaniem z serwisów znajdą się odpowiednio na stronach: 

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej:

1. dane osobowe  Pana(-i) przetwarzane będą w celu:

2. odbiorcą Pana(-i) danych osobowych przekazywanych przez stronę internetową jest hostingodawca Administratora,

3. Pana(-i) dane osobowe będą przechowywane przez okres:

4. posiada Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

5. ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pan(-i), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana(-i) narusza przepisy RODO.

Przetwarzanie danych w związku z zapisaniem do newslettera:

1. dane osobowe  przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera [art. 6 ust. 1 lit. a RODO], 

2. Pana(-i) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

3. dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji  – do czasu wycofania zgody, co nie wpływa na okres przed jej cofnięciem,

4. przysługuje Panu(-i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,

5. przysługuje Panu(-i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO;

6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zapisania do newslettera.

Przetwarzanie danych w związku ze zgłoszeniem naruszenia lub incydentu (platforma sygnalisty):

1. Dane osobowe przetwarzane będą:

2. Pana(-i) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych oraz podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego i do zakończenia działań następczych. Potem będę przechowywane tylko przez okres zależny od charakteru naruszenia lub incydentu, ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym oraz podjętych działań następczych.
4. Posiada Pan(-i) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia do innego administratora. Przysługuje Panu(-i) także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Przysługuje Panu(-i) prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku niekorzystania z anonimowego kanału składania zgłoszenia, niezbędne do rzetelnej realizacji prawnych obowiązków Administratora.

Przetwarzanie danych w związku z COOKIES na stronie www.techmark.com.plwww.techmark-configurator.comwww.techcoderfid.com:

W celu prawidłowego działania Serwisu, Techmark korzysta z technologii plików Cookies. 

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron www. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony www. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików Cookie można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.